Информация в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088

Информация за ползватели на застрахователни услуги от „Лайф Партнърс“ ООД, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета:

„Лайф Партнърс“ ООД е приело Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в застрахователните си съвети, като в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 информация за политиката е публично достъпна на интернет страницата на дружеството.

Доколкото „Лайф Партнърс“ ООД предоставя застрахователни съвети по отношение на „застраховка „живот“, свързана с инвестиционен фонд“, „Лайф Партнърс“ ООД не интегрира рисковете за устойчивостта в своя процес по предоставяне на съвети, нито отчита неблагоприятните въздействия на предоставянето на застрахователни съвети върху факторите за устойчивост по отношение на финансовите продукти, представляващи „застраховка „живот“, свързана с инвестиционен фонд“.

Инвестиционните портфейли, стоящи в основата на тези продукти, се управляват от външни мениджъри на активи, избрани от съответния застраховател. Доколкото застрахователите разчитат на експертизата на външните мениджъри на активи за избора и контрола на инвестициите (в това число екологични, социални и свързаните с корпоративното управление въпроси), то тези външни мениджъри на активи не са били задължени да публикуват информация за рисковете или факторите за устойчивостта на основните инвестиции преди влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на устойчивост на финансите. След публикуването на такава информация от външни мениджъри на активи, застрахователите и „Лайф Партнърс“ ООД ще бъдат в състояние да оценят и обмислят интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на предоставянето на застрахователни съвети и неблагоприятните въздействия на предоставянето на застрахователни съвети върху факторите за устойчивост по отношение на финансовите продукти.

Към настоящия момент, политиката за възнаграждения на „Лайф Партнърс“ ООД не включва информация за това по какъв начин дружеството е в съответствие с изискването за интегрирането на рисковете за устойчивост, тъй като до момента, поради причините, посочени по-горе, рисковете за устойчивост не са интегрирани в процеса по предоставяне на застрахователни съвети по отношение на „застраховка „живот“, свързана с инвестиционен фонд“.