Информация за ползватели на застрахователни услуги

Информация за ползватели на застрахователни услуги относно „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД (застрахователен брокер), на основание чл.325 от Кодекса за застраховането:

  • „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД, ЕИК 206319882, със седалище и адрес на управление: град София, 1766, СО-район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет.3;
  • „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД е вписано удостоверение №738-3Б/24.02.2021 (съгласно решение на Комисията за финансов надзор №74-ЗБ/11.02.2021г. под рег.№-11-647 ) в публичния регистър на застрахователните брокери и застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.12 от Закона за комисията за финансов надзор. Достъпът до регистъра е свободен чрез интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg;
  • „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко, или чрез свързани лица акции, или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, или от капитала на „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД;
  • Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби на адреса на „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД, както и пред Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите – относно действията на застрахователния брокер. Формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България са: преговори между страните, медиация и арбитраж;
  • „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и в качеството си на застрахователен брокер и не извършва посредничество от името и за сметка на застраховател, а представлява ползвателя на застрахователни услуги (клиента);
  • „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД, като застрахователен брокер, предоставя съвети относно разпространяваните застрахователни продукти, без да предоставя съвети съгласно чл.325а, ал.5 и/или Глава 35 от Кодекса за застраховането /КЗ/ (съвет въз основа на личен анализ, при който се предоставя този съвет след анализ на достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на пазара). Клиентът има право да възложи на „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД изготвянето на съвет въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5;

Възнаграждението на „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД, в качеството на застрахователен брокер, във връзка със застрахователен договор, е комисион, включен в застрахователната премия и платимо от застрахователя. Ползвателят на застрахователни услуги не дължи на „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД комисион/такса/друго възнаграждение за извършваното застрахователно посредничество.