УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ НА „ЛАЙФ ПАРТНЪРС“ ООД

(съгласно чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения)

В съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (обн. в ДВ. бр.11 / 02.02.2023 год., в сила от 04.05.2023 год.), „Лайф Партнърс“ ООД (Дружеството) прие Вътрешни правила на „Лайф Партнърс“ ООД за вътрешно подаване на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения и за последващи действия по тях (по-долу за краткост Правилата). В Правилата са определени условията и реда за вътрешно подаване, регистриране и разглеждане на сигнали за нарушения, като са създадени гаранции, че сигнализиращото лице няма да претърпи ответни действия, имащи характера на репресия и няма да бъде поставено в неблагоприятно положение в резултат на подаване на сигнал или публично оповестяване на информация за нарушения. В Правилата, достъпни за всички лица, ангажирани от Дружеството, са посочени конкретните стъпки на процедурата за подаване, регистриране и разглеждане на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения, в съответствие с приложното поле и обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона).
Настоящото предоставя ясна и достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали, както чрез изградения от Дружеството канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, така и чрез канала за външно подаване на сигнал до Централния орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на Закона – Комисията за защита на личните данни (Комисията).

Подаване на сигнал или публично оповестяване на информация за нарушения
Всяко лице може да бъде сигнализиращо лице съгласно Закона и има право да подаде сигнал при наличие на съмнение, че е извършено нарушение. Дружеството ще проучи получените сигнали за твърдени нарушения в съответствие с изискванията на Закона, като предприеме необходимите действия за защита на самоличността на сигнализиращото лице и гарантира, че сигнализиращото лице няма да бъде дискриминирано или да претърпи неблагоприятни последствия във връзка с подаването на сигнала.

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.
За регистрирането на сигнали Дружеството използва формуляр по образец, утвърден от Комисията, който съдържа най-малко следните данни:
– трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
– имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
– конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
– дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
С оглед забрана в Закона, Дружеството не може да образува производства по подаден анонимен сигнал.
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да потвърди получаването на сигнал в срок от 7 дни след получаването, както и да гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица. Служителят поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица, както и предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен, при поискване, да предостави на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

Информация за контакт със Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали (канал за вътрешно подаване на сигнали)
Име: Калоян Канов – Оперативен директор
Телефон: +359 886 355 515
E-mail: office@lifepartners.bg
Самоличността на сигнализиращото лице няма да бъде разкривана без неговото писмено съгласие, освен в изрично предвидените в Закона случаи на компетентни държавни органи. Дружеството заявява, че се предприемат всички разумни и необходими мерки за защита на самоличността на сигнализиращото лице.
При желание на лицето, може да подаде сигнал чрез канал за външно подаване на сигнали, като сигналът може да бъде подаден до Комисията за защита на личните данни, централен орган за външно подаване на сигнали – https://www.cpdp.bg